به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

دهستانها وبخش های شهرستان جدید سرچهان در فارس ابلاغ شد

هیئت وزیران با ایجاد شهرستان سرچهان به مرکزیت شهر کره‏‌ای، دهستان ارژنگ به مرکزیت روستای قنات ابراهیم، بخش باغ ‏صفا به مرکزیت روستای باغ صفا و انتزاع چندین روستا از از دهستان سرچهان و الحاق به دهستان باغ ‏صفا موافقت نمود.

ایجاد شهرستان سرچهان بمرکزیت شهر کره ای
به گزارش اول فارس،  هیئت وزیران در جلسه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

الف- روستاها، ‏مزرعه ‏ها و مکان‏های قنات ابراهیم، شهرک الزهرا، قنات سرخ، ابونصر، خفتویه، خیرآباد و ابوالعباس از دهستان سرچهان بخش سرچهان شهرستان بوانات در استان فارس منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان باغ ‏صفا بخش یادشده ملحق می ‏شود.

ب- دهستان ارژنگ به مرکزیت روستای قنات ابراهیم از ترکیب روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه پیوست، در بخش سرچهان ایجاد می ‏شود:

۱- شهرک الزهرا ۲- قنات سرخ ۳- ابونصر ۴- خفتویه ۵- خیرآباد ۶- ابوالعباس ۷- دوست ‏آباد ۸- دفر ۹- صادق ‏آباد ۱۰- گزخنک ۱۱- جوکان سفلی ۱۲- جوکان علیا ۱۳- اسماعیل ‏آباد ۱۴- سیدآباد ۱۵- قاسم ‏آباد ۱۶- کولوییه ۱۷- محمدآباد ۱۸- کرکوییه ۱۹- دولت ‏آباد ۲۰- علی ‏آباد ۲۱- مزرعه اسلام ‏آباد ۲۲- مزرعه فتح ‏آباد ۲۳- مبارک‏ آباد ۲۴- چاه کمر ۲۵- چاه‏کول ۲۶- قنات ابراهیم.

پ- بخش باغ ‏صفا به مرکزیت روستای باغ‏ صفا از ترکیب دهستان‏های باغ‏ صفا و ارژنگ در شهرستان بوانات ایجاد می ‏شود.

ت- شهرستان سرچهان به مرکزیت شهر کره ‏ای از ترکیب بخش‏های زیر در استان فارس ایجاد می ‏شود:

۱- بخش مرکزی به مرکزیت شهر کره‏ای شامل دهستان‏ های توجردی و سرچهان و شهر حسامی.

۲- بخش باغ ‏صفا.

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه