پوستر تبلیغاتی یک کاندیدای معروف علیه رئیس جمهور !

پوستر تبلیغاتی حمید رسایی که شعار انتخاباتی مندرج درآن  در نکوهش رئیس جمهور است

شعار عجیب و ضدروحانی روی پوستر تبلیغاتی رسایی

ثبت دیدگاه