نطق پیش از دستور مهدی حاجتی در شورای شهر شیراز

نطق پیش از دستور مهدی حاجتی در شورای شهر شیراز

در تمام این موارد و تمام این سال‌ها نهاد های ناظر کجا بودند؟ مگر می‌شود پروژه‌هایی در این سطح، افزاینده ثروت عده ای خاص در شهر ها بدون آنکه ضوابط قانونی را رعایت کرده باشند قد علم کنند و هیچ متهمی نداشته باشد؟؛