گفتنی است ، خودرو پلاک خوزستان بود ولی راننده اهل دیلم بوده است.جالب است که یک سیلندر گاز هم پشت خودرو بوده اما به آن آسیبی وارد نشده است.