• ۰۸ / اسفند ۱۳۹۹ / ۱۹:۳۷
  • شناسه خبر : 46473

طرح اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس غیرانتفاعی+متن

طرح اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس تهیه و تدوین شده است.

به گزارش اول فارس، طرح اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از سوی جمعی از نمایندگان تهیه و تدوین شده است، طرح مذکور برای بررسی باید به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.

 متن کامل طرح اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی به شرح زیر است:

طرح اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه:

اگر چه مدت زیادی از تصویب قانون تاسیس و اداره مدارس آموزشی و پرورشی غیردولتی نمی‌گذرد ولی این قانون مورد ایراد و اشکال قرار گرفته است. دارندگان مجوز این مدارس و مراکز غیردولتی انتظار دارند که نوع حمایتها مشخص و نظام‌مند باشد تا بتوانند براساس آن برنامه کاری خود را تنظیم کنند.

تعیین تکلیف تخلفات احتمالی کارکنان و مؤسسان در طول سال تحصیلی و ضرورت ادامه فعالیت مدارس و مراکز غیردولتی در طول سال تحصیلی یکی دیگر از دغدغه‌هایی است که در قانون تعیین تکلیف نشده است.

متن طرح اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی:

ماده ۱- در تبصره ۴ ماده ۵ بعد از کلمه «شهرستان» عبارت «ناحیه» اضافه شود.
ماده ۲- بند ج ماده ۵ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ج- تهیه و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل شوراى هماهنگى مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتى در استانها، شهرستانها، نواحی و مناطق و انتخاب نمایندگان هر یک از شوراها بر  اساس تعداد، میزان پراکندگی و تراکم آماری.

ماده ۳– در ماده ۵ بندهای (د)، (ذ) و (ر) به شرح ذیل اضافه می‌شود:

د- تهیه و تدوین الگوى توسعه متوازن به منظور جلوگیرى از صدور بى رویه و بیش از حد مجوزهاى تاسیس و راه اندازى مدارس و مراکز غیردولتى در استانها و شهرستانها.

ذ- تعریف کمیته‌اى تخصصى و تدوین آیین نامه اجرائى این کمیته حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون و ابلاغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش براساس ماده واحده قانون

تعطیلى واحدهاى آموزشى، تحقیقاتى و فرهنگى که بدون مجوز دایر شده و میشوند (مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی)، به منظور مبارزه با مراکز غیرمجاز.

ر- تدوین الگوى نظام مند طبقه بندى و درجه بندى مدارس و مراکز غیر دولتى و تدوین دستورالعمل اجرایى با در نظر گرفتن طرح‌هاى مشوق حمایتى بانکى، بیمه‌اى و…

ماده ۴- تبصره ماده ۶ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره- اعضای شورای نظارت شهرستان، ناحیه و منطقه متناظر ترکیب اعضای شورای نظارت استانی می‌باشند.

ماده ۵- یک بند به عنوان بند خ به ماده ۸ اضافه می‌شود:

خ- داشتن حداقل ۳ تا ۵ سال سابقه فعالیت‌های آموزشى.

ماده ۶- یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۰ اضافه شود.

تبصره ۴: به منظور جلب مشارکت حداکثرى در احداث و مقاوم سازى و همچنین کیفیت بخشى مدارس و مراکز غیردولتى، مشوق‌هاى مالى و حمایتى دولت به شرح زیر در نظر گرفته می‌شود:

۱- براى تجهیز و کیفیت بخشى مدارس و مراکز غیردولتى، تسهیلات قرض الحسنه با مدت بازپرداخت تسهیلات حداقل ۵ الى ۸ ساله.
۲- وام‌ها و تسهیلات اعطایی مدارس و مراکز غیردولتى قرض الحسنه با مدت زمان بازپرداخت حداقل ۸ تا ‎۱۲ سال.
۳- براى حمایت از مدارس و مراکز آسیب دیده از کرونا و حوادث غیرمترقبه تسهیلات فرض الحسنه با مدت بازپرداخت ۵ الى ۸ ساله.
۴- وثایق و ضمانت‌هاى لازم بانکى در ازاى اخذ مجوز فعالیت موسس و بسته به میزان وام اخذ یک یا دو مجوز از سایر مؤسسین مدارس و مراکز (به عنوان پروانه کسب معتبر)

ماده ۷- در ماده ۱۱ و در سطر دوم ماده ۱۲ عبارت «و مراکز» بعد از کلمه «مدارس» اضافه شود.
ماده ۸- یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

‏تبصره- شرایط تخصیص یارانه تسهیلات بانکى براى خرید زمین و واگذارى زمین براساس طرح رتبه ‏بندى مدارس و مراکز غیر دولتى و با اولویت رتبه‌هاى برتر و با اعلام شوراى نظارت استانى و کمیته درجه بندى به صورت سه ماه یکبار یا فصلى اعلام می‌گردد.

ماده ۹- در ماده ۱۹ عبارت «و مراکز» بعد از کلمه «مدارس» اضافه شود.
ماده ۱۰- ماده ۲۰ حذف می‌شود.
ماده ۱۱- در ماده ۳۱ عبارت «ومراکز» حذف می‌شود.

آموزش تا پایان سال تحصیلى و ترم آموزشى برابر قرارداد و پرهیز از تعطیلى و نیمه کاره رها کردن وظیفه خطیر آموزشى، در صورت بروز چنین اتفاقى (که هیچ یک از افراد مذکور مجاز به تعطیلى و نیمه کاره گذاشتن امر آموزش نمی‌باشند)، طرفین مرتکب تخلف شده و مستوجب مجازات خواهند بود. لذا چنانچه در هر زمینه‌اى دچار اختلاف شده باشند، ضمن مراجعه به هیأت تخلفات ادارى و مراجع ذى صلاح، می‌بایست رسالت آموزشى خود را برابر قرارداد فى‌مابین به اتمام رسانده و در طول این مدت نیز حق الزحمه کارکنان براساس قرارداد می‌بایست پرداخت گردد.

۲- کارکنان شاغل در مدارس و مراکز غیردولتى نمی‌توانند علیرغم داشتن قرارداد با یک مدرسه یا یک مرکز آموزشى همزمان با مدرسه یا مرکز آموزشى دیگرى وارد قرارداد شده و یا قرارداد را بدون دلایل موجه یک طرفه فسخ نمایند، مگر با اطلاع قبلى و توافق و رضایت کتبى. در صورت بروز چنین وضعیتى شخص خاطى و موسس مدرسه و یا مرکز دوم طرف قرارداد، مستوجب مجازات و مطابق آیین نامه مربوطه مجازات خواهند شد.

ماده ۱۲- یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به شرح ذیل به ماده ۳۴ اضافه می‌شود:

تبصره ۳- چنانچه موسسین و یا هر یک از کارکنان غیر رسمی شاغل در مدارس و مراکز غیر دولتی به شرح ماده ۳۴ مرتکب موارد ذیل شوند تخلفات اداری آنها محرز بوده و مستوجب مجازات خواهند بود.

۱- با‏ عنایت به لزوم اتمام آموزش تا پایان سال تحصیلى و ترم آموزشى برابر قرارداد و پرهیز از تعطیلى و نیمه کاره رها کردن وظیفه خطیر آموزشى، در صورت بروز چنین اتفاقى (که هیچ یک از افراد مذکور مجاز به تعطیلى و نیمه کاره گذاشتن امر آموزش نمی‌باشند)، طرفین مرتکب تخلف شده و مستوجب مجازات خواهند بود. لذا چنانچه در هر زمینه‌اى دچار اختلاف شده باشند، ضمن مراجعه به هیأت تخلفات ادارى و مراجع ذى صلاح، می‌بایست رسالت آموزشى خود را برابر قرارداد فى‌مابین به اتمام رسانده و در طول این مدت نیز حق الزحمه کارکنان براساس قرارداد می‌بایست پرداخت گردد.

۲- کارکنان شاغل در مدارس و مراکز غیردولتى نمی‌توانند علیرغم داشتن قرارداد با یک مدرسه یا یک مرکز آموزشى همزمان با مدرسه یا مرکز آموزشى دیگرى وارد قرارداد شده و یا قرارداد را بدون دلایل موجه یک طرفه فسخ نمایند، مگر با اطلاع قبلى و توافق و رضایت کتبى. در صورت بروز چنین وضعیتى شخص خاطى و موسس مدرسه و یا مرکز دوم طرف قرارداد، مستوجب مجازات و مطابق آیین نامه مربوطه مجازات خواهند شد.

بیشتر بخوانید:

نحوه انتخاب رشته دانش‌آموزان پایه نهم به صورت «غیرحضوری»
شروط جدید آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس در مهرماه
مدارس کشور از اول مهرماه بازگشایی می‌شوند

ثبت دیدگاه