در یکی از عجیب ترین نمونه های تغییر قیافه ی جاسوسان ، مردی چینی توانست ۲۰ سال با هویتی زنانه جاسوسی کند و حتی مدعی بارداری شود !

یکی از عجیب ترین تغییر قیافه های تاریخ توسط شی پی پو جاسوس چینی انجام شده بود.او یک خواننده ی اپرا بود به درخواست دولت به جاسوسی رو آورد.

پو برای ۲۰سال خود را به عنوان یک زن جا زد و از این طریق از کارمند سفارت فرانسه اطلاعات بسیاری را دزدید.

او حتی پسری را از بازار سیاه خریدار و به سفیر فرانسه نشان داد و عنوان کرد فرزند مشترک آنها است!

این جاسوس در سال ۱۹۸۶ شناسایی و دستگیر شد و سپس در دادگاه محاکمه شد.