آتش زدن کتاب - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس