الهام باباعلی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • نشانه های فساد در سوسیس و کالباس چیست؟

    نشانه های فساد در سوسیس و کالباس چیست؟

    گوشت و فرآورده های گوشتی ممکن است به آسانی در اثر میکروارگانیسم های مختلف آلوده شود و اگر شرایط حمل و نقل و نگهداری آن مناسب نباشد، باکتری های مولد فساد و بیماریزا رشد می کند و در نهایت منجر به بیماری در انسان می شود