انشگاه علوم پزشکی ایران - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس