داریوش جهانبین - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • سیاست جنایی ریسک مدار در شبکه های اجتماعی

    سیاست جنایی ریسک مدار در شبکه های اجتماعی

    «میزان وقوع جرم» یکی از مفاهیمی است که در علم «آسیب شناسی اجتماعی» اهمیت بسیار زیادی دارد. میزان وقوع جرم به این معنا است که چه تعداد از یک جرم، در طول سال یا یک دوره زمانی به نسبت کل جامعه صورت می پذیرند و بر این اساس می توان نتیجه گرفت که یک جامعه […]