دانشگاه شهید باهنر کرمان - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • سه اقدام برای مقابله با کودک همسری

    سه اقدام برای مقابله با کودک همسری

    در بستر جامعه سنتی ازدواج در اختیار خانواده بوده و خانواده به ویژه پدر تصمیم می‌گرفت دختر را بعد از بلوغ هر موقع که فرد مناسبی برایش پیدا شد، شوهر می‌داد. این روش تا دهه ۴۰ شمسی خیلی معمول بوده است، اما از دهه ۴۰ این نظم از سوی دخترانی که مدرسه می‌رفتند و باسواد […]