منخب مردم سپیدان و بیضا - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس